Menü

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ülkemiz, Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasına(ADR) resmi olarak 2011 yılında taraf olmuştur. Ülkemizde mevzuat uygulamaları açısından pek çok konuda, yeni uygulamalar böylece yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu için ilk yasal zorunluluk 1/9/2014 tarihinde başlamış, ancak yeterince sayıda TMGD bulunmadığı için 30/06/2015 tarihine kadar süre uzatılmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) aşağıdaki şartların sağlanması durumunda tesisleri için gereklidir.

  • a)Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri için.
  • b) Miktarına bakılmaksızın ADR(Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler için gereklidir.

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın faaliyet belgesi alma zorunluluğu bulunmakta ancak, TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu,  net elli ton ve üstü miktarlarda bir takim yılı içinde işlem yapma durmuna bağlıdır.

Her faaliyet belgesi alan işletmenin, mutlaka TMGD  zorunluluğu olduğu düşünülmemelidir.

TMGD istihdam etme veya TMGD'den hizmet alam zorunluluğu olan firmalara TMGD hizmetimiz bulunmaktadır.

TMGD ‘ler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hizmeti kapsamında aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktır:

Danışmanlık Hizmetlerimiz
  • a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID(1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği)) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
  • b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
  • c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek.

Firmamız personeli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”in yürürlükteki içeriğine göre bahsi geçen Tebliğ’deki görev ve sorumluluğu devam edecektir.

İşyerinize ilişkin ADR Güvenlik Yönetim sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda; araç ve tankların ADR’ye uygunluğu, sürücülerin belgeleri ve eğitimlerinin uygunluğu, çalışanların eğitimi, prosedür ve talimatların oluşturulması veya uygunluğunun değerlendirilmesi vb. konulara yönelik yönetim sistemi kurulacaktır.